Συμμορφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Εκθέσεις Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) – Σύνταξη και υποβολή ετήσιων Απολογισμών Bιώσιμης Aνάπτυξης

CSRD Compliance

Τι ορίζει η Οδηγία CSRD;

Tο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Οδηγία που αφορά στην Υποβολή Εκθέσεων Βιωσιμότητας (CSRD) από τις Εταιρίες. Η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας εισάγει την απαίτηση υποβολής εκθέσεων και μεριμνά ώστε οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με ζητήματα βιωσιμότητας (ESG), όπως τα θέματα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας (E – environment), τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εργασιακές πρακτικές που εφαρμόζουν (S – Social) και τo μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν υιοθετήσει (G – Governance).

Οι εκθέσης βιώσιμη ανάπτυξης κατά CSRD θα χρησιμοποιείται ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ηλεκτρονικός Μορφότυπος (European Single Electronic Format – ESEF). Η οδηγία CSRD έχει στόχο να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στις εκθέσεις ESG και να διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφορία που περιέχουν οι εκθέσεις αυτές, μόνο με τη χρήση ενιαίων ψηφιακών εργαλείων. 

Η Οδηγία CSRD στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας της πληροφορίας που δημοσιεύεται από εταιρίες, καθώς και της διαφάνειας των εν λόγω πληροφοριών για θέματα βιωσιμότητας και στη στήριξη της μετάβασης σε μία βιώσιμη οικονομία, σε συμφωνία με  την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ.

Η Οδηγία CSRD εισάγει επίσης απαίτηση για την επαλήθευση των υποβαλλόμενων εκθέσεων βιωσιμότητας από ανεξάρτητο τρίτο φορέα είτε από την ΕΕ είτε από ελεγκτή εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα. Επιπλέον προωθείτε η βελτίωση της προσβασιμότητας των πληροφοριών, απαιτώντας να δημοσιοποιούνται σε ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των υπόχεων εταιρειών.

Ποιες εταιρίες αφορά η Οδηγία CSRD;

Οι απαιτήσεις της Οδηγίας CSRD αφορούν όλες τις μεγάλες εταιρείες (εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες) οι οποίες πληρούν τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω κριτήρια:

 • Περισσότερους από 250 εργαζόμενους
 • Καθαρό κύκλο εργασιών άνω των € 40 εκατ.
 • Πάνω από € 20 εκατ. ετήσιο συνολικό ισολογισμό.

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν επίσης και τις εταιρείες εκτός ΕΕ οι οποίες πραγματοποιούν καθαρό κύκλο εργασιών 150 εκατ. ευρώ στην ΕΕ και έχουν τουλάχιστον μία θυγατρική ή υποκατάστημα στην ΕΕ.

Από πότε ισχύει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις;

Η εφαρμογή της Οδηγίας CSRD αναμένεται να γίνει σε τρία στάδια:

την 1η Ιανουαρίου 2024 θα ισχύει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που υπάγονται ήδη στην οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD του 2014)

την 1η Ιανουαρίου 2025 θα ξεκινήσει η υποχρέωση για τις μεγάλες επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σήμερα στην οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών

την 1η Ιανουαρίου 2026 για τις εισηγμένες MME, καθώς και για τα μικρά και μη πολύπλοκα πιστωτικά ιδρύματα και τις εξαρτημένες ασφαλιστικές εταιρείες

Ποιες θα είναι οι απαιτήσεις για αναφορά στην έκθεση βάσει της Οδηγίας CSRD;

 • Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία (KPIs) για θέματα που είναι σημαντικά για την εταιρεία και τα οποία αφορούν, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δωροδοκία. 
 • Τα ουσιαστικά θέματα βιωσιμότητας που έχει αναγνωρίσει η εταιρεία και τα οποία βασίζονται στην αρχή της διπλής ουσιαστικότητας.
 • Προσδιορισμό του εύρους της επίδρασης (θετική ή αρνητική) που έχει η εταιρεία στους ανθρώπους και το περιβάλλον.
 • Πληροφορίες σχετικά με τους μακροπρόθεσμους στόχους βιωσιμότητας της εταιρείας και την πρόοδο που σημειώνει σε ετήσια βάση σε σχέση με τους στόχους αυτούς. 

Πως μπορούμε να σας υποστηρίξουμε;

Η AG ADVENT μπορεί να αναλάβει το έργο υποστήριξης για την συμμόρφωση με την Οδηγία CSRD της επιχείρησης / οργανισμού σας. 

Αρχικά η διεξαγωγή μιας μελέτης αποκλίσεων διαφορών (gap analysis) έναντι των απαιτήσεων CSRD για την αξιολόγηση του πλήθους των αλλαγών που θα απαιτηθούν, είναι απαραίτητη για αυτήν τη διαδικασία. Μπορούμε να συμβάλουμε στην υιοθέτηση πολιτικών και συστημάτων, καθώς και να αναπτύξουμε μαζί ένα πλαίσιο δεικτών, προκειμένου να μπορεί η επιχείρηση να παρακολουθεί την επίδοσή τους έναντι των στόχων που θα τεθούν για κάθε άξονα ESG.

Η μεθοδολογία μας έχει τα ακόλουθα βήματα:

 • Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης
 • Χαρτογράφηση της επιχείρησης (ESG Mapping)
 • Δημιουργία ομάδας εργασίας με εκπροσώπους της ανώτερης διοίκησης
 • Εντοπισμός κενών, ελλείψεων, ασυμβατότητας, αποκλίσεων και σημείων βελτίωσης (Gap Analysis).
 • Εκτίμηση Αντικτύπου (Impact Assessment)
 • Σχεδιασμός Πλάνου συμμόρφωσης 
 • Σύνταξη Πολιτικών και Διαδικασιών
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Επιθεωρήσεις συμμόρφωσης με την Οδηγία CSRD
 • Σύνταξη έκθεσης ESG

Πόσο κοστίζει η υποστήριξη για την Σύνταξη και υποβολή ετήσιων Απολογισμών Bιώσιμης Aνάπτυξης στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με την οδηγία CSRD;

Σχεδιάζουμε μαζί το έργο σύμφωνα με την ετοιμότητα και τις ανάγκες της εταιρείας σας. Για τον λόγο αυτό μπορούμε να σας κάνουμε μια εξειδικευμένη προσφορά στην εταιρεία σας μετά από επικοινωνία.

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

 • Περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας της ομάδας στην υλοποίηση έργων Business Management και Compliance. Εμπειρία σε επιμέρους έργα Environment (πχ ανθρακικό αποτύπωμα, διαχείριση περιβάλλοντος – ISO14001, διαχείριση ενέργειας – ISO50001, food waste management, κλπ), Social (πχ προστασία προσωπικών δεδομένων – GDPR, ασφάλεια εργαζομένων- ISO45001, συμμόρφωση με ν.4808 κατά της Βιας και Παρενόχλησης, ασφάλεια οδικών μεταφορών – ISO39001, ασφάλεια τροφίμων – ISO22000, SMETA, Ecovandis, κλπ) και Governance (πχ επιχειρησιακή συνέχεια – ISO22301, ant bribery – ISO37001, κλπ)
 • Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας με τις προτάσεις βελτίωσης στα επι μέρους πεδία ESG

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.