Επιθεωρήσεις Ασφάλειας Τροφίμων

Food Safety Audits

Επιθεωρήσεις ΣΔΑΤ

Αυτού του είδους οι επιθεωρήσεις στοχεύουν στην αξιολόγηση του επιπέδου εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – ΣΔΑΤ, στην εύρεση αδυναμιών, εκπαιδευτικών αναγκών και μη συμμόρφωσης και στον εντοπισμό σημείων βελτίωσης. Οι επιθεωρήσεις ΣΔΑΤ μπορούν να διενεργούνται ad hoc, σε ετήσια βάση ή σε άλλη ρουτίνα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την ασφάλεια των τροφίμων και η ετοιμότητα για οποιονδήποτε εξωτερικό έλεγχο. Με τις επιθεωρήσεις των ΣΔΑΤ αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων ασφάλειας τροφίμων σε έναν οργανισμό. Αυτά τα προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP), τις καλές πρακτικές παραγωγής (GMPs), τις ορθές πρακτικές υγιεινής (GHP), τα προγράμματα ελέγχου αλλεργιογόνων ή και άλλα ειδικά προγράμματα ασφάλειας τροφίμων. Αυτή η υπηρεσία επιθεωρήσεων της AG ADVENT καλύπτει τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων που απαιτούν για εσωτερικές επιθεωρήσεις.

Επιθεωρήσεις Ασφάλειας Καταναλωτή

Οι επιθεωρήσεις ασφάλειας των τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. Με την αξιολόγηση και την επαλήθευση της τήρησης των βασικών αρχών ασφάλειας τροφίμων, οι έλεγχοι βοηθούν στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων, σημείων ελέγχου και τομέων βελτίωσης. Συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου τροφιμογενών ασθενειών και συμβάλλουν στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις επιχειρήσεις τροφίμων, λιανικής πώλησης και μαζικής εστίασης.

Επιθεωρήσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Οι έλεγχοι ασφάλειας τροφίμων διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων συμμορφώνονται με την σχετική νομοθεσία, κανονισμούς και τα πρότυπα που ορίζονται από τις εθνικές και διεθνής αρχές ασφάλειας τροφίμων. Αυτοί οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως στην αξιολόγηση του κατά πόσο μια επιχείρηση τροφίμων πληροί τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και τα πρότυπα τροφίμων των αρχών για την ασφάλεια των τροφίμων. Περιλαμβάνουν επανεξέταση των πρακτικών, των διαδικασιών και των αρχείων του οργανισμού για να διασφαλιστεί ότι είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης στοχεύουν στον εντοπισμό τυχόν ζητημάτων μη συμμόρφωσης και στη διασφάλιση της λήψης κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Η συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση, αλλά χρησιμεύει επίσης στη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού και των αρχών στις επιχειρήσεις τροφίμων, λιανικής πώλησης και μαζικής εστίασης.

Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης Προμηθευτών

Οι επιθεωρήσεις ασφάλειας τροφίμων επεκτείνονται στον έλεγχο των κρίσιμων προμηθευτών της κάθε επιχείρησης δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την ασφάλεια των λειτουργιών και των προϊόντων των προμηθευτών τους. Διενεργώντας ελέγχους σε προμηθευτές, οι επιχειρήσεις τροφίμων μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι συνεργάτες τους εφαρμόζουν τις κατάλληλες πρακτικές ασφάλειας τροφίμων, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα παραλαβής χαμηλού από πλευράς ασφάλειας α’ και β’ υλών και υλικών συσκευασίας. Έμφαση δίνεται στον έλεγχο και αποτελεσματικότητα του συστήματος ιχνηλασιμότητας. Με την υλοποίηση επιθεωρήσεων προμηθευτών δημιουργείται η βάση για καλύτερη και πιο ειλικρινή συνεργασία. Αυτή η υπηρεσία επιθεωρήσεων της AG ADVENT καλύπτει τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων που απαιτούν έλεγχο και αξιολόγηση προμηθευτών.

Επιθεωρήσεις Βελτίωσης Λειτουργιών

Οι επιθεωρήσεις ασφάλειας τροφίμων παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των λειτουργιών μιας επιχείρησης τροφίμων. Προσδιορίζουν τομείς προς βελτίωση, επιτρέποντας στους οργανισμούς να βελτιώσουν τα συστήματα, τις διαδικασίες και τις διαδικασίες διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Αυτοί οι έλεγχοι έχουν μια ευρύτερη προοπτική εξετάζοντας το συνολικό σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ενός οργανισμού. Αυτοί οι έλεγχοι αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός σχεδιάζει, οργανώνει, ελέγχει και βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων. Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, των διαδικασιών, της εκπαίδευσης, της διαχείρισης κινδύνου και των συστημάτων μέτρησης της απόδοσης του οργανισμού για να εξασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτή η υπηρεσία επιθεωρήσεων της AG ADVENT περιέχει και την μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Αναδιάρθρωση τμήματος QA – Μελέτη Μείωσης κόστους

Στοχευμένες επιθεωρήσεις διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και του ΣΔΑΤ και την πιο αποτελεσματική οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού, των συνεργατών και των πόρων. Η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την ασφάλεια των τροφίμων και η ύπαρξη ενός ισχυρού τμήματος QA μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κόστους λειτουργίας μεσομακροπρόθεσμα.

Επιθεωρήσεις ειδικού σκοπού

Στοχευμένες επιθεωρήσεις μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν σε συνεννόηση με την επιχείρηση.

Η AG ADVENT υλοποιεί επιθεωρήσεις ειδικού σκοπού με τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Αξιολόγηση διαδικασίας Διαχείρισης Αλλεργιογόνων
 • Αξιολόγηση διαδικασίας Food Defense
 • Αξιολόγηση διαδικασίας Food Fraud
 • Αξιολόγηση διαδικασίας Ιχνηλασιμότητας και Ανάκλησης
 • Αξιολόγηση διαδικασίας Παραπόνων πελατών και Διαχείρισης Κρίσεων
 • Καταγραφή αναγκών βελτίωσης στην υποδομή
 • Τι καλύπτουν οι Επιθεωρήσεις Ασφάλειας Τροφίμων;
 • Οποιαδήποτε επιθεώρηση ασφάλειας τροφίμων καλύπτει τους ακόλουθους τομείς ασφάλειας τροφίμων:
 • HACCP / Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων – ΣΔΑΤ
 • Αποθήκευση Τροφίμων
 • Παραγωγή Τροφίμων
 • Συσκευασία Τροφίμων
 • Προαπαιτούμενα Ασφάλειας Τροφίμων
 • Ροές προσωπικού και υλικών
 • Σχεδιασμός και επίπεδο εγκαταστάσεων
 • Πλάνο καθαρισμών και απολύμανσης
 • Διαχείριση Αλλεργιογόνων
 • Διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης προμηθευτών
 • Ιχνηλασιμότητα
 • Διαχείριση Μη Συμμορφούμενων και Παραπόνων Πελατών
 • Food Defense
 • Food Fraud
 • Επαλήθευση ΣΔΑΤ
 • Ετικέτες και σημάνσεις επί της συσκευασίας
 • Διαχείριση απορριμμάτων
 • Υγιεινή Προσωπικού
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Διάρκειας Ζωής Τυποποιημένων Προϊόντων

Αναφορές Επιθεώρησης Ασφάλειας Τροφίμων

 • Συντάσσεται και κοινοποιείται η καταληκτική αναφορά (Audit Final Report) που περιλαμβάνει ευρήματα και προτάσεις για βελτίωση
 • Γίνεται παρουσίαση των ευρημάτων και των προτάσεων στην καθορισμένη ομάδα εργασίας

Πόσο κοστίζει μια Επιθεώρηση Ασφάλειας Τροφίμων;

Σχεδιάζουμε μαζί την επιθεώρηση Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού σας. Για τον λόγο αυτό μπορούμε να σας κάνουμε μια εξειδικευμένη πρόταση μετά από επικοινωνία.

Ποιες επιχειρήσεις τροφίμων μπορούν να δεχθούν τα οφέλη από Επιθεωρήσεις Ασφάλειας Τροφίμων της AG ADVENT;

Επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων, επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων, επιχειρήσεις χονδρικου εμπορίου τροφίμων, catering και επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

 • Περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας της ομάδας στην υλοποίηση Επιθεωρήσεων Ασφάλειας Τροφίμων
 • Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας με την διεισδητική ματιά των επιθεωρητών και τις προτάσεις βελτίωσης και που θα καταγραφούν στην Αναφορά Επιθεώρησης

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.