Disney Supply Chain Code of Conduct

https://demeter.net/certification/standard/

Τι είναι η Διαδικασία Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Ο σύγχρονος καταναλωτής επιθυμεί όλο και περισσότερο να ενημερώνεται και να γνωρίζει για τις μεθόδους παραγωγής των τροφίμων καθ’ όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Ιδιαίτερα για τα βιολογικά προϊόντα, έχει θεσπιστεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται όχι μόνο στον πρωτογενή (μονάδες φυτικής, ζωικής παραγωγή, μελισσοκομίας και υδατοκαλλιέργειας) αλλά και στο δευτερογενή τομέα (μονάδες μεταποίησης, τυποποίησης, διάθεσης γεωργικών προϊόντων), έτσι ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των δεσμεύσεων της νομοθεσίας που διέπει την βιολογική παραγωγή των προϊόντων, τη μεταποίηση, επισήμανση και εμπορία τους.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους εκμεταλλεύσεων που ασχολούνται με την παραγωγή, την τυποποίηση, μεταποίηση ή εμπορία των βιολογικών προϊόντων, μετά από την διαδικασία του ελέγχου, να αποκτήσουν την επίσημη αναγνώριση/ πιστοποίηση ότι τήρησαν τις δεσμεύσεις της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τα προϊόντα αυτά.

Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων ενώπιον του καταναλωτικό κοινού, διασφαλίζεται η επωνυμία των προϊόντων αυτών και εξασφαλίζεται διαφάνεια καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα βιολογικά προϊόντα ελέγχονται και πιστοποιούνται με βάση νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίες του ΄90. Η εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας και των απαιτήσεων της αγοράς οδήγησε στην ανανέωση αυτής της νομοθεσίας με την έκδοση των Κανονισμών της Ε.Ε. με αρ. 834/2007 και 889/2008. Τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η εθνική νομοθεσία (ΚΥΑ 245090/2006) ορίζουν ότι την ευθύνη για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων αναλαμβάνουν ιδιωτικοί αμερόληπτοι φορείς πιστοποίησης οι οποίοι αξιολογούν την ορθή εφαρμογή των κανόνων παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Η επισήμανση των πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας γίνεται με βάση τους κανόνες και τους όρους που τίθενται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 Άρθρο 23 έως 26 και (ΕΚ) 889/2008 Άρθρο 57 έως 62 και το Άρθρο 8 της ΚΥΑ 245090/2006 όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά και με την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί τηρούται απόλυτα κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων.

Τι είναι το σχήμα πιστοποίησης Βιολογικών βάση του Κανονισμού ΕΕ 2018/848

Οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης αναλαμβάνουν να:

Καταχωρήσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία της εκμετάλλευσης στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του ΥΠΑΑΤ (στο εξής ΗΒΔ) και της ΕΕ (TRACES), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική νομοθεσία.

Παρέχουν στον επιχειρηματία Βεβαίωση Συμμόρφωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας είναι ενταγμένος στο σύστημα ελέγχου και τηρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 848/2018.

Χορηγήσουν πιστοποιητικό εφόσον διαπιστωθεί αποδεδειγμένα μέσω των επιθεωρήσεων που διενεργούνται η τήρηση των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας. Ως πιστοποιητικό νοείται το αποδεικτικό έγγραφο που αντλείτε από την ΗΒΔ ή την TRACES (ανάλογα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας). 

Συνεργαστούν με διαπιστευμένα εργαστήρια για τις αναλύσεις τις οποίες διεξάγει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Στην περίπτωση που η διαπίστευση τους δεν καλύπτει το σύνολο των ουσιών, η παρουσία των οποίων απαιτείται να διερευνηθεί περεταίρω, επιλέγει διαφορετικό εργαστήριο ή συνδυασμό εργαστηρίων με σκοπό την λήψη διαπιστευμένων αποτελεσμάτων.

Τι είναι το σχήμα πιστοποίησης DEMETER;

Το «Διεθνές Βιοδυναμικό Πρότυπο Demeter» είναι μια συμφωνία σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα αγρόκτημα με βιοδυναμική διαχείριση προκειμένου να λάβει την αναγνώρισή του Demeter. Τα αγροκτήματα και οι επιχειρήσεις Demeter επιθεωρούνται ετησίως για συμμόρφωση με το Πρότυπο εκτός από την βιολογική επιθεώρηση.

Ελάτε να συνεργαστούμε!

Η AG ADVENT μπορεί να αναλάβει το έργο υποστήριξης για την συμμόρφωση με τα πρότυπα και τον Κανονισμό Βιολογικών Προϊόντων στην επιχείρησή σας. 

Η μεθοδολογία έχει τα ακόλουθα βήματα:

 • Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης
 • Σχεδιασμός πλάνου συμμόρφωσης και Συστήματος Διαχείρισης 
 • Δημιουργία ομάδας έργου με κατάλληλα στελέχη της ειχειρήσεις 
 • Εντοπισμός των ελλείψεων, αποκλίσεων και σημείων βελτίωσης (Gap Analysis).
 • Σύνταξη Πολιτικών και Διαδικασιών (ή και ανασκόπηση και αναθεωρηση υπαρχόντων)
 • Εκπαίδευση Προσωπικού στο σύστημα και στην τήρηση ιχνηλασιμότητας 
 • Επιθεωρήσεις ελέγχου συμμόρφωσης
 • Παρουσία στην επιθεώρηση πιστοποίησης

Πόσο κοστίζει ένα έργο υποστήριξης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των προτύπων Βιολογικών Προιόντων;

Σχεδιάζουμε μαζί το έργο υποστήριξης για την συμμόρφωση με τα ειδικά αυτά πρότυπα και τον Κανονισμό ΕΕ σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας. Για τον λόγο αυτό μπορούμε να σας κάνουμε μια εξειδικευμένη προσφορά για το σενάριο της εταιρείας σας μετά από επικοινωνία.

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς;

 • Περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας της ομάδας στην υλοποίηση έργων συμμόρφωσης
 • Μειωμένη γραφειοκρατία και χρήση υπάρχουσας τεκμηρίωσης λοιπών συστημάτων διαχείρισης
 • Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας με τις προτάσεις βελτίωσης που θα καταγραφούν από τους συμβούλους της AG ADVENT
 • Εγγύηση επιτυχίας στην πιστοποίηση συμμόρφωσης

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.