ΥΠΕΚΑ3

ΥΠΕΝ: Oδηγός και εργαλεία υπολογισμού Ανθρακικού Αποτυπώματος

Στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο (N.4936/2022), οι επιχειρήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 20, έχουν κληθεί να υπολογίσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα για το έτος αναφοράς 2022 και να υποβάλλουν την σχετική έκθεση, έως και την 31η Οκτωβρίου 2023, σε δημόσια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα λειτουργήσει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Η έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος πρέπει έχει επαληθεύσιμα δεδομένα από εξωτερικό, διαπιστευμένο φορέα και ως εκ τούτου η πραγματοποίηση των αυτοελέγχων πρέπει να ανατεθεί από τις υπόχρεες επιχειρήσεις σε επαληθευτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι επίσημα αναγνωρισμένο.

Προς ενημέρωση των υπόχρεων επιχειρήσεων του άρθρου 20, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του μία παρουσίαση για τον  Κλιματικό Νόμο 4936/2022 και την εφαρμογή στις επιχειρήσεις του άρθρου 20, καθώς και τον σχετικό οδηγό και τα εργαλεία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τη διαμόρφωση της έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος. 

Το σχετικό υλικό βρίσκεται εδώ: